انجمن - تغذیه - لوگو جدید 11

درباره ما

در سال ۱۳۹۸، اعضای هیئت موسس انجمن ترویج دانش تغذیه بالینی با توجه به احساس نیاز نسبت به افزایش دانش عمومی در حیطه تغذیه بالینی، اقدام به تاسیس این انجمن نمودند و سرانجام در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۰ انجمن ترویج دانش تغذیه بالینی به عنوان یک سازمان مردم نهاد، غیرانتفاعی و غیردولتی با شماره  ثبت ۵۲۱۴۱ و با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۲۵۶۵۳۱ به صورت رسمی راه اندازی شد.

در اولین دوره این انجمن، آقای دکتر مهدی شادنوش، استاد گروه تغذیه دانشگاه شهید بهشتی تهران و ریاست وقت مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به عنوان رییس هیات مدیره انجمن و آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، دانشیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ریاست وقت انجمن تغذیه ایران شعبه خراسان رضوی به عنوان مدیرعامل انجمن ترویج دانش تغذیه بالینی انتخاب شدند.