انجمن - تغذیه - لوگو جدید 11

تماس با ما

محل دفتر انجمن

ارسال پیام

تماس با انجمن ترویج دانش تغذیه بالینی

رایانامه: info@clinicalnutrition.ir – clinicalnutrition.ir@gmail.com

تلفن دفتر انجمن: ۰۵۱۳۷۱۱۲۶۳۳ – ۰۵۱۳۸۰۰۲۲۱۴

ارتباط با ریاست انجمن:

ارتباط با مسئول آموزشی و پژوهشی:

ارتباط با کارشناس انجمن: