انجمن - تغذیه - لوگو جدید 11

Strategic Centre for Obesity Professional Education (SCOPE)

مرکز راهبردی آموزش حرفه ای چاقی (SCOPE) شما را با دانش و مهارت های مورد نیاز برای ارائه بهترین حمایت ممکن از بیماران چاق توانمند می کند. ما در تلاش برای کاهش بار جهانی این بیماری، مبارزه با چاقی و ایجاد درک درست از چاقی به عنوان یک بیماری چند عاملی هستیم.

مسئول برگزاری کارگاه در ایران: دکتر عطیه مهدیزاده (Email:Dratiehmehdizadeh@gmail.com)

کارشناس: غزاله پوریاراد (Email:pouriaradg@gmail.com)

این انجمن از طرف انجمن جهانی چاقی دوره های زیر را تا کنون برگزار کرده است.

عنوان: (Obesity Treatment: Non-Invasive Body Contouring)

زمان برگزاری: 28 اردیبهشت 1401 ساعت 10-8

مکان برگزاری: سالن اجتماعات 2 برج شهدای سلامت مشهد

 عنوان:Workshop 9; SCOPE Accredited Workshop for Management of Obesity

زمان برگزاری: 28 اردیبهشت 1401 ساعت 10-8

مکان برگزاری: کلاس1 برج شهدای سلامت مشهد

عنوان:Obesity Management

زمان برگزاری: 29 اردیبهشت 1401 ساعت 10-8

مکان برگزاری: سالن مطهری برج شهدای سلامت مشهد