انجمن - تغذیه - لوگو جدید 11

ارکان و اعضا

ارکان انجمن شامل مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرس می‌باشد که هر یک با توجه به اساسنامه مصوب انجمن، وظایفی در راستای اجرای اهداف برعهده دارند.

انجمن در راستای اجرای اهداف و بر اساس اساسنامه شرایط عضوپذیری دارد که این افراد به عضویت مجمع عمومی درخواهند آمد.

انواع عضویت در مجمع عمومی به شامل عضویت رسمی، غیررسمی، افتخاری و سایر می‌باشد.

رسمی: عبارت است از افرادی که دارای شرایط عضویت هستند ایشان دارای حق رای و کاندیداتوری می‌باشند.

غیر رسمی: عبارت است از افرادی که فاقد شرایط عضویت هستند ولیکن می‌توانند در پیشبرد اهداف مثمر ثمر واقع شوند ایشان فاقد حق رای و کاندیداتوری هستند.

شرایط عضویت در انجمن را می‌توانید در بخش مربوطه مطالعه فرمائید.

دکتر مهدی شادنوش
رئیس هیئت مدیره انجمن و استاد گروه تغذیه بالینی دانشگاه شهید بهشتی تهران
مهارت ها
 • استاد گروه تغذیه بالینی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
دکتر عبدالرضا نوروزی
مدیرعامل انجمن
مهارت ها
 • دانشیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • norouzy@gmail.com
دکتر محمد صفریان
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن
مهارت ها
 • استاد گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • safarianm@mums.ac.ir
دکتر غلامرضا محمدی فارسانی
خزانه‌دار و مسئول امور مالی انجمن
مهارت ها
 • استادیار گروه تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • Mohammadigh53@gmail.com
دکتر رضا رضوانی
بازرس اصلی انجمن
مهارت ها
 • استادیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • rezvanir@mums.ac.ir
دکتر عطیه مهدی زاده حکاک
نماینده گروه آموزش و پژوهش
مهارت ها
 • رپیس بخش بیمارستان فوق تخصصی رضوی
 • Dratiehmehdizadeh@gmail.com
دکتر زینب جاوید میشامندانی
دکتر زینب جاوید میشامندانی
مسئول روابط عمومی انجمن
مهارت ها
 • متخصص تغذیه بالینی در بیمارستان فرهیختگان تهران
 • zeinabjavid932gamil.com
دکتر محسن نعمتی
عضو علی البدل هیئت مدیره
مهارت ها
 • استاد گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • nematym@mums.ac.ir