انجمن - تغذیه - لوگو جدید 11

اسناد و آئین نامه ها

 برای دریافت فایل، بر روی دکمه مربوطه کلیک کنید.

World Obesity Atlas 2023

سند ملی بیماری های نادر

آیین نامه استانداردسازي تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت مؤسسات پزشكي، مطبها و دفاترکار شاغالن حرف پزشكي و وابسته

آشنایی با مسمومیت های شایع در کشور