انجمن - تغذیه - لوگو جدید 11

LLL (LifeLong Learning) Workshops

مسئول برگزاری کارگاه در ایران: دکتر عطیه مهدیزاده (Email: Dratiehmehdizadeh@gmail.com )

کارشناس: غزاله پوریاراد (Email:pouriaradg@gmail.com)

کارگاه دوره هفتم:

عنوان: ICU Nutrition: Treatment and Problem Solving

زمان برگزاری: 20 فوریه 2024 (1 اسفند 1402)، ساعت 12-8

محل برگزاری: تهران، مرکز انستیتو تحیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار کننده

استاد مسئول: دکتر عطیه مهدیزاده (پزشک و متخصص و مدیر گروه تغذیه بالینی  بیمارستان قائم مشهد)

کارگاه دوره ششم:

عنوان: Nutritional Support in Renal Disease

زمان برگزاری: 5 اکتبر 2023 (13 مهر 1402)، ساعت 17-13

محل برگزاری: مرکز همایشهای بین المللی شهدای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استاد مسئول: دکتر مریم علی نژاد نامقی (پزشک و متخصص تغذیه بالینی، استادیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

عنوان: Nutritional Assessment and Techniques

زمان برگزاری: 6 اکتبر 2023 (14 مهر 1402)، ساعت 12-8

محل برگزاری: مرکز همایشهای بین المللی شهدای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استاد مسئول: دکتر رضا رضوانی  (پزشک و متخصص تغذیه بالینی، استادیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

 

عنوان: Nutritional Support in Renal Disease

زمان برگزاری: 5 اکتبر 2023 (13 مهر 1402)، ساعت 17-13

محل برگزاری: مرکز همایشهای بین المللی شهدای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استاد مسئول: دکتر مریم علی نژاد نامقی (پزشک و متخصص تغذیه بالینی، استادیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

عنوان: Nutritional Assessment and Techniques

زمان برگزاری: 6 اکتبر 2023 (14 مهر 1402)، ساعت 12-8

محل برگزاری: مرکز همایشهای بین المللی شهدای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استاد مسئول: دکتر رضا رضوانی  (پزشک و متخصص تغذیه بالینی، استادیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

 

کارگاه دوره پنجم:

عنوان: Nutrition and Prevention of Diseases

زمان برگزاری: 16 می 2022 (26 اردیبهشت 1401)، ساعت 12-8

محل برگزاری: مرکز همایشهای بین المللی شهدای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

استاد مسئول: دکتر عبدالرضا نوروزی (پزشک و متخصص تغذیه بالینی، استادیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

عنوان: Nutritional Support in Liver and Pancreatic Disorders

زمان برگزاری: 16 می 2022 (26 اردیبهشت 1401)، ساعت 18-14

محل برگزاری: مرکز همایشهای بین المللی شهدای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استاد مسئول: دکتر عطیه مهدیزاده (پزشک و متخصص تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

 

 

 

کارگاه دوره چهارم:

عنوان: (Module 24) Nutrition in Metabolic Syndrome

زمان برگزاری: 14 نوامبر 2021 (22 آبان 1400)

محل برگزاری: آنلاین

استاد مسئول: دکتر رضا رضوانی (پزشک و متخصص تغذیه بالینی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

عنوان: (Module 22) Nutrition in Lipidemias

زمان برگزاری: 14 نوامبر 2021 (22 آبان 1400)

محل برگزاری: آنلاین

استاد مسئول: دکتر رضا رضوانی (پزشک و متخصص تغذیه بالینی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

عنوان: (Module 21) Consequences of Diabetes on Nutritional Status

زمان برگزاری: 14 نوامبر 2021 (22 آبان 1400)

محل برگزاری: آنلاین

استاد مسئول: دکتر رضا رضوانی (پزشک و متخصص تغذیه بالینی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

کارگاه دوره سوم:

عنوان: Nutritional Assessment and Techniques

زمان برگزاری: 15 می 2021 (25 اردیبهشت 1400)، ساعت 12-8

محل برگزاری: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استاد مسئول: دکتر عطیه مهدیزاده (پزشک و متخصص تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

اساتید همکار:

دکتر محسن نعمتی (پزشک و متخصص تغذیه بالینی، استاد گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

دکتر مریم علی نژاد (پزشک و متخصص تغذیه بالینی، استادیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عنوان: Approach to Oral and Enteral Nutrition in Adults

زمان برگزاری: 16 می 2021 (26 اردیبهشت 1400)، ساعت 12-8

محل برگزاری: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استاد مسئول: دکتر رضا رضوانی (پزشک و متخصص تغذیه بالینی، استادیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

اساتید همکار:

دکتر عطیه مهدیزاده (پزشک و متخصص تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

دکتر سارا موحد (پزشک و متخصص تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

عنوان: Approach to Parenteral Nutrition

زمان برگزاری: 17 می 2021 (27 اردیبهشت 1400)، ساعت 12-8

محل برگزاری: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استاد مسئول: دکتر مریم علی نژاد (پزشک و متخصص تغذیه بالینی، استادیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

اساتید همکار:

دکتر محمد صفریان (پزشک و متخصص تغذیه بالینی، استاد گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

دکتر رضا رضوانی (پزشک و متخصص تغذیه بالینی، استادیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

دکتر سارا موحد (پزشک و متخصص تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

عنوان: ICU Nutrition: Treatment and Problem Solving

زمان برگزاری: 18 می 2021 (28 اردیبهشت 1400)، ساعت 12-8

محل برگزاری: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استاد مسئول: دکتر مریم علی نژاد (پزشک و متخصص تغذیه بالینی، استادیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

استاد همکار: دکتر عبدالرضا نوروزی (پزشک و متخصص تغذیه بالینی، دانشیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

عنوان: Nutrition in Pediatric Patients (1)

زمان برگزاری: 19 می 2021 (29 اردیبهشت 1400)، ساعت 12-8

محل برگزاری: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استاد مسئول: دکتر عبدالرضا نوروزی (پزشک و متخصص تغذیه بالینی، دانشیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

اساتید همکار:

دکتر رضا رضوانی (پزشک و متخصص تغذیه بالینی، استادیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

دکتر حمیدرضا کیانی فر (فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد کودکان، دانشیار گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

دکتر بهاره ایمانی (متخصص کودکان، استادیار گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

دکتر سعیده طالبی (دکتری تخصصی تغذیه و متخصص کودکان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

عنوان: Nutrition in Obesity

زمان برگزاری: 20 می 2021 (30 اردیبهشت 1400)، ساعت 12-8

محل برگزاری: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استاد مسئول: دکتر عطیه مهدیزاده (پزشک و متخصص تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

استاد همکار: دکتر محسن نعمتی (پزشک و متخصص تغذیه بالینی، استاد گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

 

کارگاه دوره دوم:

عنوان: Approach to Parenteral Nutrition


زمان برگزاری: 16 فوریه 2020 (27 بهمن 1398)، ساعت 12-8

محل برگزاری: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استاد مسئول:

Prof. Micheal Hiesmayr (Head Division Cardiac Thoracic Vascular Anaesthesia & Intensive care, Medical University of Vienna, Austria)

عنوان: Nutritional Support in Gastrointestinal Disorders

زمان برگزاری: 16 فوریه 2020 (27 بهمن 1398)، ساعت 17:30–13:30

محل برگزاری: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استاد مسئول:

Luciana B Sutanto, dr. MS. SpGK (Krida Wacana Christian University, Jakarta, Indonesia)

عنوان: Nutritional Support in Cancer

زمان برگزاری: 17 فوریه 2020 (28 بهمن 1398)، ساعت 17:30–13:30

محل برگزاری: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استاد مسئول:

Luciana B Sutanto, dr. MS. SpGK (Krida Wacana Christian University, Jakarta, Indonesia)

 

 

 

کارگاه دوره اول:

عنوان: Approach to Oral- Enteral Nutrition

زمان برگزاری: 6 دسامبر 2016 (16 آذر 1395) – ساعت 18–13:30

محل برگزاری: هتل المپیک تهران

مسئول:

Prof. Rémy F. Meier (Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Specialist, astroenterology Center Obach, Solothurn, Switzerland)

مدرسین:

Prof. Stéphane Schneider (Professor of Nutrition, Gastroenterologist and Researcher at Université Côte d’Azur, France)

Prof. K Boeykens (Belgium)

عنوان: Nutritional Support in the Preoperative Period

زمان برگزاری: 7 دسامبر 2016 (17 آذر 1395)- ساعت 12:30-8

محل برگزاری: هتل المپیک تهران

مسئول:

Prof. Rémy F. Meier (Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Specialist, astroenterology Center Obach, Solothurn, Switzerland)

مدرس:

Prof. Rémy F. Meier (Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Specialist, astroenterology Center Obach, Solothurn, Switzerland)

Prof. Stanislaw Klek (Maria Skłodowska-Curie Institute of Oncology, Surgical Oncology Clinic, Poland

عنوان: Approach to Parenteral Nutrition

زمان برگزاری: 7 دسامبر 2016 (17 آذر 1395) – ساعت 18–13:30

محل برگزاری: هتل المپیک تهران

مسئول:

Prof. Rémy F. Meier (Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Specialist, astroenterology Center Obach, Solothurn, Switzerland)

مدرسین:

Prof. Rémy F. Meier (Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Specialist, astroenterology Center Obach, Solothurn, Switzerland)

Prof. Stanislaw Klek (Maria Skłodowska-Curie Institute of Oncology, Surgical Oncology Clinic, Poland)

عنوان: Nutritional Support in Intensive Care Unit (ICU) Patients

زمان برگزاری: 8 دسامبر 2016 (18 آذر 1395)- ساعت 12:30-8

محل برگزاری: هتل المپیک تهران

مسئول:

Prof. Rémy F. Meier (Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Specialist, astroenterology Center Obach, Solothurn, Switzerland)

مدرسین:

Prof. Rémy F. Meier (Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Specialist, astroenterology Center Obach, Solothurn, Switzerland)

Prof. Stanislaw Klek (Maria Skłodowska-Curie Institute of Oncology, Surgical Oncology Clinic, Poland