انجمن - تغذیه - لوگو جدید 11

برگزاری پنجمین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران

پنجمین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران به همت گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن تغذیه بالینی ایران، با همکاری انجمن تغذیه ایران شعبه خراسان رضوی، در تاریخ 25 الی 27 مهر ماه 1403، در محل مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران در تهران برگزار می شود.

این همایش با شعار “سوءتغذیه بیمارستانی: تهدیدی برای بهبود بیماران ” به اهمیت توجه به تغذیه بیمارستانی در روند بهبودی بیماران می پردازد.

همچنین هفتمین دوره کارگاههای آموزشی LifeLong Learning (LLL) انجمن تغذیه بالینی و متابولیسم اروپا (ESPEN) و سومین دوره کارگاههای SCOPE فدراسیون جهانی چاقی (WOF) با مدیریت نماینده رسمی این انجمنها در ایران (انجمن ترویج دانش تغذیه بالینی) از جمله کارگاههایی است که در حاشیه این همایش برگزار می شود.

آدرس وبسایت همایش: http://www.icncongress.ir/fa/