انجمن - تغذیه - لوگو جدید 11

تالیفات

کتاب تغذیه دوره بارداری
راهنمای کاملِ تغذیه سالم‌ در دوره قبل از بارداری، بارداری و بعد از آن

درباره کتاب تغذیه دوره بارداریاگر می‌خواهید صاحب فرزندی سالم شوید، چرا اصول کشاورزی طبیعی را رعایت نمی‌کنید؟ کشاورزان طبیعی همواره خاک را با مواد طبیعی آماده می‌کنند و از به‌کار…

کتاب اصول ورزش و تغذیه ورزشی

درباره کتاب اصول ورزش و تغذیه ورزشیماهیت رقابت ورزشی و میل به کسب جوایز بی‌شمار، ممکن است ورزشکاران را نسبت به راهبردهای تغذیه‌ای مناسبی که آن‌ها را برای دست‌یابی به…