انجمن - تغذیه - لوگو جدید 11

حقوق بشر

روز جهانی حقوق بشر سال ۲۰۲۲

روز حقوق بشر هر سال در تاریخ ۱۰ دسامبر (مصادف با نوزدهم آذرماه) برای ایجاد آگاهی و بسیج اراده سیاسی برای ترویج احترام به حقوق و آزادی های مندرج در…