انجمن - تغذیه - لوگو جدید 11
There is nothing to show here!
Slider with alias main-slider1 not found.

معرفی انجمن ترویج دانش تغذیه بالینی ایران​

در سال ۱۳۹۸، اعضای هیئت موسس انجمن ترویج دانش تغذیه بالینی با توجه به احساس نیاز نسبت به افزایش دانش عمومی در حیطه تغذیه بالینی، اقدام به تاسیس این انجمن نمودند و سرانجام در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۰ انجمن ترویج دانش تغذیه بالینی به عنوان یک سازمان مردم نهاد، غیرانتفاعی و غیردولتی با شماره  ثبت ۵۲۱۴۱ و با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۲۵۶۵۳۱ به صورت رسمی راه اندازی شد.

در اولین دوره این انجمن، آقای دکتر مهدی شادنوش، استاد گروه تغذیه دانشگاه شهید بهشتی تهران و ریاست وقت مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به عنوان رییس هیات مدیره انجمن و آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، دانشیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ریاست وقت انجمن تغذیه ایران شعبه خراسان رضوی به عنوان مدیرعامل انجمن ترویج دانش تغذیه بالینی انتخاب شدند.

اورگانیک

برنامه علمی

راهنمای تامین