حق سلامتی یعنی اینکه هیچکس نباید نادیده گرفته شود. این بدان معناست که همه افراد باید فارغ از تبعیض‌های ناشی از گرایشات جنسی، هویت و بیان جنسی به خدمات بهداشتی دسترسی داشته باشند. بنابراین می‌توان گفت حق سلامت به معنای پایان دادن به تبعیض در همه شرایط است.

در این راستا سازمان جهانی بهداشت با کشورها و شرکای خود برای حمایت از تحقق حق سلامت همکاری می‌کند و شروع این فعالیت مستلزم این است که رویکردی جامع برای شناسایی افراد نادیده گرفته شده و چرایی این امر اتخاذ شود. WHO اقدامات موثری برای رسیدگی به علل ریشه‌ای، نظارت و سنجش پیشرفت و افزایش مسئولیت پذیری برای ادغام حقوق بشر مرتبط با سلامت در برنامه های خود قرار داده است که این اقدامات شامل پرداختن به لایه های همپوشانی نابرابری و تبعیض و علل ریشه‌ای آنها نیز می‌شود.