انجمن - تغذیه - لوگو جدید 11

اطلاعیه‌ها

nutritionDay

nutritionDay: 1-یک ابتکار جهانی برای مبارزه با سوء تغذیه در مؤسسات مراقبت های بهداشتی تا 40 درصد از بیماران بستری شده در بیمارستان تحت تأثیر سوء تغذیه ناشی از بیماری…