انجمن - تغذیه - لوگو جدید 11

اخبار ایران

خدمات تغذیه ای تحت پوشش بیمه قرار گیرد

رییس هیات مدیره انجمن تغذیه بالینی ایران، نسبت به ارایه خدمات تغذیه ای تحت پوشش بیمه تاکید کرد. دکتر مهدی شادنوش در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان بیمه…